Vermogensplanning

Financieel overzicht

Vermogensplanning is een combinatie van advies en begeleiding. We starten altijd met het maken van een financieel overzicht. Vanuit dat overzicht laten we u zien hoe inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden en hoeveel ruimte er is om geld voor langere tijd opzij te zetten.

Inventarisatie

De volgende stap is om inzicht te krijgen in uw (levens)wensen. Zodat we weten waar uw geldreserve straks voor gebruikt kan of moet gaan worden. Regelmatig is dan de eerste opmerking: ik heb geen speciale doelen of (grote) wensen. Maar bij goed doorvragen blijkt iedereen een wensbeeld van zijn/haar toekomst te hebben. Een wezenlijk aspect van de rol die goedhartfinance neemt als vermogensregisseur, grondig inventariseren.

Financieel plan

Overzicht en inventarisatie vormen samen uw financieel plan (in vaktaal: financiële planning). Op basis van dat plan helpen wij u met het vaststellen of u uw toekomstwensen kunt realiseren met de manier waarop u nu vermogen opbouwt. Als dat gebeurt met alleen sparen kan de conclusie zijn dat u daarmee kunt volstaan. Wij houden daarbij nadrukkelijk rekening met een scenario waarin o.a. inflatie wordt meegewogen en waarin we kritisch kijken naar de de werkelijke waarde van uw pensioenaanspraken (veel pensioenuitvoerders hebben het namelijk moeilijk en kunnen uw pensioen niet langer garanderen).

Risicobepaling

Vanuit uw financieel plan stellen we vast met welk deel van uw vermogen u zo min mogelijk risico zou moeten nemen. Daarmee blijft/gaat u sparen ook al levert dat per saldo niks op. Met het resterende vermogen kunt u beleggen, maar altijd in relatie tot uw eerder geformuleerde doelstellingen. Waarom? Omdat beleggen zonder doel voor ogen teveel risico met zich meebrengt. De verleiding is dan groot om op basis van emotie (rendement gedreven) beleggingsbeslissingen te nemen. Onderzoek toont aan dat die emotie voor de grootste beleggingsschade zorgt. Het inschakelen van Goedhart Finance betekent dus afscheid nemen van rendementbeleggen en volmondig kiezen voor doelbeleggen.

Opbouw bewaken en tijdig bijsturen

Goedhart Finance begeleidt u bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Om de kans op het realiseren van uw doelen zo groot mogelijk te maken. Dat geeft rust. Uw financieel plan wordt elk jaar tegen het licht gehouden en geactualiseerd. We kijken samen met u wat er onderweg verandert. In uw eigen (gezins- of werk)situatie, maar ook in de wereld om u heen (belastingregels, pensioenregels, de economie). En we helpen u te beoordelen of dat reden is om iets te veranderen aan de manier waarop u vermogen opbouwt.

Modelportefeuilles

De inrichting van uw beleggingsportefeuille is het laatste nog te noemen onderdeel van deze vorm van dienstverlening. Wij hebben voor dit doel verschillende modelportefeuilles samengesteld met zorgvuldig gekozen beleggingsfondsen. Ook hier weer om u te ontlasten omdat die selectie veel kennis en tijd vergt. Een deel van die modelportefeuilles stellen wij zelf samen, een deel in samenwerking met een aantal andere advieskantoren verenigd onder de naam Boutique Vermogenplanners.

Onderscheidend

Met vermogensregie als vorm van dienstverlening onderscheiden wij ons nadrukkelijk van banken en vermogensbeheerders. Met name voor de vrij grote groep particulieren met een zogenaamd klein vermogen (minder dan 1 miljoen euro). De combinatie van een degelijk financieel plan en vanuit dat plan met advies en begeleiding beleggen is bij banken en vermogensbeheerders niet verkrijgbaar voor kleine vermogens.

Persoonlijk advies

Neem contact met ons op.

Contact
013 – 5715400