Goedhart Finance B.V, 18072577, verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. *Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die uiteraard in overeenstemming is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht is geworden.

In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

De privacyverklaring omvat informatie over:

  • het doel van de gegevensverwerking
  • de marketingactiviteiten
  • Verstrekken van gegevens aan derden
  • het beveiligingsniveau
  • de rechten van betrokkenen
  • bewaartermijn
  • onze contactgegevens

1. Doel van de gegevensverwerking

Uw gegevens gebruiken wij voor het adviseren over, te bemiddelen bij het afsluiten van financiële producten, en deze in uw opdracht te beheren. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening met u te onderhouden en de relatie met elkaar te versterken.

2. Marketingactiviteiten

Goedhart Finance B.V houdt in het kader van marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij van het websitebezoek aan www.goedhartfinance.nl. Hiervoor kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die de browser van de websitebezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie met u te onderhouden en versterken.

3. Verstrekken van gegevens aan derden

U kunt erop vertrouwen dat wij de van u ontvangen persoonsgegevens niet zomaar verstrekken aan anderen.

Wij delen de gegevens alleen met derden wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Is deze partij een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van privacy, zoals een verzekeraar, dan is er geen speciale overeenkomst nodig. In andere gevallen hebben wij met de partij afspraken gemaakt, vastgelegd in een overeenkomst of anderszins, om uw privacy te waarborgen.

Als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak uw gegevens moeten afgeven, dan zijn wij dat verplicht.

4. Beveiligingsniveau

Goedhart Finance B.V beschermt de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls, encryptie van gegevens en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u onder punt 7.

5. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer – tenzij op uw nadrukkelijke verzoek – benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Goedhart Finance B.V bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

7. Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:

  • Goedhart Finance B.V
  • B. Goedhart
  • De Werf 97, 5018 CX Tilburg

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website – www.goedhartfinance.nl – steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.